Mediációs műhely

Újra indítjuk a „Mediációs Műhelyt” egy olyan témával, amely reményeink szerint számot tarthat a szakma érdeklődésére!

A műhelyfoglalkozás ideje: 2015 november 19. du. 18.00 óra

» Részletes tájékoztató

Mediáció Napja 2015

Konferencia a kötelező családjogi mediációról

Időpont: 2015. november 23.

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterme, 1055 Budapest, Szalay utca 7.

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim!

Mint korábban arról tájékoztattunk benneteket, hogy mikor lesz az OME tisztújító közgyűlése, most kötelességünk arról hírt adni, hogy 2013. december 13-án a közgyűlés megválasztotta a 2014 – 2015 időszakra az Egyesület vezetését.

A 7 tagú elnökség személyi összetétele: dr. Barinkai Zsuzsa, dr. Gulyás Kálmán, dr. Hatvani Erzsébet, dr. Jeles Judit, dr. Katonáné dr. Pehr Erika, dr. Krémer András és S. Tóth Márta. Az elnökség az első ülésén elnöknek, dr. Gulyás Kálmánt két alelnöknek, dr. Hatvani Erzsébetet és dr. Krémer Andrást választotta meg.

Az elnökség első lépése az volt, hogy levelet fogalmazott meg dr. Navracsics Tibor miniszter úrnak és dr. Handó Tünde asszonynak, az Országos Bírósági Hivatal elnökének, amelyben megbeszélést kezdeményeztünk az egyesület és KIM és az OBH között, felajánlottuk szakmai segítségünket a mediációs kultúra erősítésében. A KIM pozitívan reagált megkeresésünkre, az OBH-tól még nem érkezett válasz.

Erősíteni szeretnénk tagságunkkal a kapcsolatot és ezért kérünk Benneteket, hogy segítsétek munkánkat, elsősorban azzal, hogy minden olyan kérdéssel megkerestek minket, amely segítheti a hazai konfliktuskezelési kultúra javítását, illetve jelezzétek, hogy milyen nehézségekbe ütközik munkátok.

A munkánkat a tagság (itt azokra gondolunk, akik be is fizetik a tagdíjukat) nyilvánossága előtt szeretnénk végezni. Minden elnökségi ülésünk un. nyitott elnökségi ülés lesz, az időpontokat és helyszint a honlapon és facebook oldalunkon tesszük közé. Aki részt akar venni üléseinken, (kapcsolódva egy-egy konkrét témánkhoz) kérjük, időben jelezze az Egyesület email címére küldött levélben.

Üdvözlettel:
Gulyás Kálmán
elnök

» Aktuális hírlvelünk letöltése (pdf).

A Mediáció és az Országos Mediációs Egyesület (OME)

A mediáció olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. A folyamatban a felek közös felkérésére független, pártatlan személy (mediátor) vesz részt, aki e felkérés alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására. Varázslat ez? Nem. Ma már az élet számos területén, természetes módon, nagy hatékonysággal alkalmazzák a mediáció eljárását, technikáját. A magyar jogi szabályozás leggyakrabban a „közvetítői eljárás” kifejezést használja a mediáció megfelelőjeként.

Mi a lényege a mediáció technikájának? A feleket olyan felkészült, képzett szakember segíti a vitájuk feloldásában, aki a viták alternatív – érdekeken alapuló – megoldásához ért. Nem a jogvita bíróságon kívüli lefolytatásáról van szó, s nem is a felek lelki befolyásolásáról. Az alternatív vitarendezés – melynek egyik formája a mediáció, a döntőbíráskodás (arbitráció), a békéltetés (consiliation), a facilitálás, moderálás, stb. mellett – mára önálló szakmává fejlődött a világ valamennyi fejlett országában. A gyakorlati tudás mellett mára kialakult ezen eljárások elméleti bázisa, képzése, s önálló tudományos diszciplínája is, mely kapcsolódik a társadalomtudományokhoz, jogtudományhoz, közgazdaságtanhoz, pszichológiához, pedagógiához, de ezek egyike sem foglalja magába e területet.

A jogok érvényesülésének egyre inkább tekintik feltételének, hogy rendelkezésre álljanak a viták alternatív rendezésének módjai, intézményei, melyek alkalmasak a jogviták megelőzésére, helyettesítésére. Ezt tapasztaljuk a nemzetközi – különösen az Európai Unió- kezdeményezéseiben, ajánlásaiban, s ma már a hazai jogi szabályozásban is, ahol közel húsz jogszabály szabályozza az alternatív vitarendezés valamilyen formáját. A szakemberek nagy sikerrel működnek közre a gazdaság, a szervezetek, a családi és gyermekekhez köthető viták rendezésében is, melyek közös jellemzője gyakran, hogy a felek érdekeik érvényesítésekor nem feltételezik, hogy vitapartnerük szabályt (normát, jogot) sértene, de érdekeik érvényesítése ütközésbe kerül. Az ilyen vitákat szokás az előzőektől (jogviták) megkülönböztetve érdekvitáknak tekinteni.

Az Országos Mediációs Egyesület (OME) az alternatív vitarendezési szakemberek, ezen belül különösen a mediátorok (közvetítők) szakmai szervezete, mely elkötelezett a magas színvonalú mediációs (közvetítői) tevékenység bevezetésében, elterjesztésében, minőségének biztosításában. Ennek érdekében képviseli a szakmát az állami szervek felé, részt vesz a kapcsolódó szabályozások előzetes véleményezésében, a tapasztalatok elemzésében, hatásvizsgálatok készítésében, feladatának tekinti a képzések és képző személyek nyilvántartását, későbbi minősítését (akkreditálását), távlatilag az e tevékenységet folytató személyek nyilvántartását, szakmai továbbképzésük szervezését, szolgáltatásaik kiajánlását.

Végső soron az OME célja, hogy a közvetítést igénybe vevő személyek és szervezetek a legmagasabb színvonalú, legeredményesebb szolgáltatáshoz jussanak hozzá, minden esetben megtalálva a megfelelő felkészültséggel, gyakorlattal rendelkező közvetítőt. Másfelől az OME olyan hátteret kíván biztosítani a mediátorok számára, hogy a szakmai, etikai szabályok érvényesülhessenek, a különféle mediációs területek kooperációja fejlődjön, az OME tagjai jussanak a szakma gyakorlásának lehetőségéhez.